Salgs- og leveringsbetingelser

QPORT APS – CVR-NR. 37957968

Persondata:

Vi behandler persondata i henhold til databeskyttelses-forordningen. Læs mere på www.alutechporte.dk

Gyldighed:

Nærværende betingelser gælder fuldt ud i det omfang ikke andet udtrykkeligt er nævnt i vort tilbud eller ordrebekræftelse. Priser er gældende 30 dage fra tilbuds-/ordrebekræftelsesdato.

Specifikation:

Priser er gældende for den til enhver tid gældende standardudførelse af produkterne, hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ændring/forbedring af produkterne kan foretages, uden at dette kan give erstatningsansvar hvad angår lighed med tidligere leverancer.

Porte som monteres uden motor vil ofte have det nederste panel siddende 10-15 cm ned i porthullet, og i visse tilfælde vil dette også være gældende, selvom der er motor.

Ændring/annullering:

Efter modtagelsen af ordrebekræftelse er aftalen bindende og kan kun ændres/annulleres mod at alle afholdte omkostninger i forbindelse med ændringen/annulleringen samt 5% ekspeditionsgebyr betales af køber.

Levering:

Leverancen omfatter kun de i ordrebekræftelsen nævnte ydelser. Omfatter leverancen montering skal specielt anføres, at følgende arbejder og materialer normalt er uden for leverance, men skal udføres efter vore anvisninger:

Hugning, støbning, efterreparation og maling af karmsider.

Nødvendige stål- eller trækarme skal være monteret, inden vi påbegynder monteringen af porten og skal være i rette lod og vater.

Elinstallationer, herunder fremføring af fødestrøm til portautomatik afsluttes med 230V/400V afsluttet med CE-stik (kun 400V) i umiddelbar nærhed for placering af portautomatikken.

Til industriautomatik 400V skal udtaget være tilgængeligt på montagetidspunktet. Hvis dette ikke er tilfældet, tilsluttes portautomatikken på et senere tidspunkt, og dermed alle forbundne omkostninger betales af køber.

Det påhviler køber at anvise et tørt opbevaringssted og at tilsikre, at der ikke sker skader på de leverede materialer.

Køber hæfter, efter fejlfri levering, for senere opståede skader.

Portene tåler ikke påvirkning fra beton, mørtel, kalkstænk eller syre, hvorfor det tilrådes at have afsluttet murerarbejdet inden montering.

Reklamationer, fragtskader og fejlleverancer skal straks påtales overfor vognmand og påføres fragtbrev og derefter meddeles os.

Leveringstidspunkt:

Levering sker til den på ordrebekræftelsen angivne tid. Der tages forbehold for force majeure, krig, lockout og transportforstyrrelser, således også forsinkelser, der er nødvendige til fremstilling af det købte. Forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet.

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt alle tekniske informationer, herunder korrekte mål, er os i hænde.

Fragtomkostninger:

Såfremt ikke andet er aftalt, er prisen ab lager

Montering:

Montering fortages snarest muligt efter materialelevering og når de fornødne arbejder er udført korrekt, herunder fast og plant gulv på og omkring monteringsstedet, og der er ryddet og rengjort.

Demontering af eksisterende port eller andet, er ikke indeholdt i ordren, hvis det ikke udtrykkeligt er nævnt i ordrebekræftelsen.

Køber skal tilsikre, at eksisterende væg- og loftkonstruktioner kan bære porten.

Køber skal instruere vore montører, hvis der er særlige sikkerhedsbestemmelser, der skal overholdes.

De lysmål, vi har fået opgivet, skal være korrekte, (medmindre sælger selv har målt) idet vi producerer porten ud fra disse mål.

De nødvendige minimumskrav til sideplads og overhøjde over porthul skal være til stede. Hindringer som kabelbakker, rør eller andre genstande må ikke forefindes i portens bevægelsesområde.

Vi tager størst muligt hensyn til eksisterende bygningsdele, men vi kan ikke garantere for eventuelle skader og dækker ikke efterreparationer.

Vore montagebiler skal kunne køre frem til montagestedet, og der skal stilles hensigtsmæssig belysning samt 230V og 380V til rådighed for arbejdets udførelse.

Garanti:

Ifølge købelovens bestemmelser. Garanti ydes for fejlfri funktion og fejlfrie materialer, således at eventuelle fejl og mangler afhjælpes hurtigst muligt uden beregning. Forudsætning for garantien er normal smøring og eftersyn hver 12. måned samt omgående meddelelse til os ved opståede fejl. Det er en forudsætning for garantien, at alle reparationer ved leverancen i garantiperioden udføres af leverandøren.

Erstatning kan ikke overstige de mangelfulde ydelsers fakturapris.

Mangler ved leverancen berettiger ikke tilbageholdelse af betaling eller til erstatning for driftstab eller lignende tab.

Alt leveres og udføres som producentens og Qports standard.

Betaling:

Betalingsbetingelser efter nærmere aftale fremgår af faktura.

Ordre faktureres, når varer modtages på vores lager og evt. montage faktureres, når dette er udført.

Forfaldne beløb tilskrives rente efter gældende lov.

Generelle forbehold:

Der tages forbehold mod udefrakommende stigninger i told, moms og transportomkostninger samt force majeure.

Tvister:

Enhver tvist mellem sælger og køber i anledning af en aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting.

Qport ApS, Østervangsvej 17, 8830 Tjele

Maj 2019 

Udfyld formularen